Κινητός και διάχυτος υπολογισμός

Εφαρμογές για κινητά και αυτόνομα δίκτυα. Δίκτυα αισθητήρων και αδόμητα (ad hoc) δίκτυα. Τεχνολογίες γνώσεων για το διάχυτο υπολογισμό.


Εφαρμογές μηχανικής όρασης

Αλγόριθμοι ανίχνευσης συμβάντων και αντικειμένων. Τεχνικές σύντηξης δεδομένων για συνδυαστική ανίχνευση συμβάντων με οπτικούς και άλλους αισθητήρες. Αλγόριθμοι ανίχνευσης πυρκαγιάς και καπνού. Ενσωματωμένα συστήματα για οπτική επεξεργασία και ανίχνευση.


Συστήματα που βασίζονται σε τεχνολογίες γνώσεων

Εξατομίκευση υπηρεσιών με τεχνολογίες Σημασιολογικού Ιστού (Semantic Web). Συστήματα που βασίζονται σε οντολογίες και κανόνες. Τεχνικές μηχανικής μάθησης.


Εφαρμογές με επίγνωση πλαισιου και βασισμένες σε αισθητήρες

Υπηρεσίες θέσης. Αλγόριθμοι δρομολόγησης με πολλαπλά κριτήρια. Σύντηξη δεδομένων από πολλαπλούς αισθητήρες. Τεχνικές επίγνωσης κατάστασης.


Αλγόριθμοι διαχείρισης κρίσεων

Σχεδιασμός εκκένωσης χώρου. Βέλτιστη χωρική τοποθέτηση πόρων (π.χ. οχημάτων). Αλγόριθμοι βέλτιστης κατανομής φόρτου.

 

Η ακόλουθη λίστα παραθέτει κάποια τεχνικά και επιστημονικά συγγράματα στα οποία υπάρχει συνεισφορά των ερευνητών της Mobics. Τα συγγράματα έχουν δημοσιευτεί σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων, περιοδικά και βιβλία.

Navarro, J., Parés, M. E., Colomina, I., Bianchi, G., Pluchino, S., Baddour, R., Consoli, A., Ayadi, J., Gameiro, A., Sekkas, O., Tsetsos, V., Gatsos, T., and Navoni, R.: A REDUNDANT GNSS-INS LOW-COST UAV NAVIGATION SOLUTION FOR PROFESSIONAL APPLICATIONS, Int. Arch. Photogramm. Remote Sens. Spatial Inf. Sci., XL-3/W3, 299-306, doi:10.5194/isprsarchives-XL-3-W3-299-2015, 2015.


 

Vlahogianni, E.I., Kepaptsoglou, K., Tsetsos, V., Karlaftis, M.G., A Real-Time Parking Prediction System for Smart Cities, Journal of Intelligent Transportation Systems, Taylor & Francis, April 2015


 Katerina Diamantaki, Charalampos Rizopoulos, Dimitris Charitos, Vassileios Tsetsos, Petros Kovatsis, Iouliani Theona: Evaluating the user experience of a mobile user in a smart city context. IJIEI 3(2/3): 120-143 (2015)


 Consoli, A.; Ayadi, J.; Bianchi, G.; Pluchino, S.; Piazza, F.; Baddour, R.; Pares, M.E.; Navarro, J.; Colomina, I.; Gameiro, A.; Tsetsos, V.; Sekkas, O.; Gatsos, T.; Navoni, R., "A multi-antenna approach for UAV's attitude determination" in Metrology for Aerospace (MetroAeroSpace), 2015 IEEE , vol., no., pp.401-405, 4-5 June 2015


Odysseas Sekkas, Vassileios Tsetsos, Aggelos Biboudis, Evangelos Zervas, Nikolaos Silvestros, Stathes Hadjiefthymiades, Angelos Batistakis, MobiXeyes: Real-time Stereo Vision Technology for Racket Sports, Procedia Engineering, Volume 112, 2015, Pages 546-551, ISSN 1877-7058


Charitos D., Theona I., Rizopoulos C., Diamantaki K., Tsetsos V., "Enhancing citizens’environmental awareness through the use of a mobile and pervasive urban computing system supporting smart transportation", 8th International Conference on Interactive Mobile and Computer Aided Learning 2014, 13-14 November, Thessaloniki, Greece


Sofia Tsekeridou, Vassileios Tsetsos, Aimilios Chalamandaris, Christodoulos Chamzas, Thomas Filippou, Christos Pantzoglou: iGuide: Socially-Enriched Mobile Tourist Guide for Unexplored Sites. SETN2014: 603-614
 

Tsetsos V., Alyfantis G., Nikou O., Chalas A., Xygogiannis C., Kountouri, S.D. and D.I. Tsitsigiannis, "Remote consulting and disease diagnosis for greenhouses in the context of FIspace project", Hellenic Phytopathological Congress, 14th October 2014, Volos, Greece 


E.Vlahogianni, K. Kepaptsoglou, V. Tsetsos, M. G. Karlaftis, "Exploiting New Sensor Technologies for Real-Time Parking Prediction in Urban Areas",  Transportation Research Board 93rd Annual Meeting, January 12-16, Washington DC, USA, 2014


K. Diamantaki, C. Rizopoulos, V. Tsetsos, I. Theona, D. Charitos, N. Kaimakamis, "Integrating game elements for increasing engagement and enhancing User Experience in a smart city context", Workshop Proceedings of the 9th International Conference on Intelligent Environments, Athens, Greece, July 2013


 D. Tsolkas, N. Passas, C. Xenakis, V. Papataxiarhis, V. Tsetsos, "Busfinder: a personalized multimodal transportation guide with dynamic routing", Proceedings of PCI 2012, Piraeus, Greece, 2012


V. Tsetsos, O. Sekkas, G. Tsoublekas, S. Hadjieythymiades, E. Zervas, "A Forest Fire Detection System: The Meleager Approach", Proceedings of PCI 2012, Piraeus, Greece, 2012


E. Zervas, A. Mpimpoudis, C. Anagnostopoulos, O. Sekkas, S. Hadjiefthymiades, "Multisensor Data Fusion for Fire Detection", Information Fusion Volume 12, Issue 3, Pages 150-159, Elsevier, July, 2011


O. Sekkas, S. Hadjiefthymiades, E. Zervas, "A Multi-level Data Fusion Approach for Early Fire Detection", Proceedings of the 1st International Workshop on Computational Intelligence for Disaster Management (CIDM-2010), Thessaloniki, Greece, November, 2010


V. Papataxiarhis, V. Tsetsos, S. Hadjiefthymiades, "A Knowledge Plane for Context-Aware Applications in Autonomic Computing", Proceedings of the 7th ACM International Conference on Pervasive Services (ICPS 2010), Berlin, Germany, July, 2010


V. Tsetsos, A. Papadimitriou, C. Anagnostopoulos, S. Hadjiefthymiades, "Integrating Interactive TV Services and the Web through Semantics", International Journal On Semantic Web and Information Systems (IJWSIS), 6(1), pp. 1-18, IGI-Global, , April, 2010


Vassileios Tsetsos, Stathes Hadjiefthymiades, "An Innovative Architecture for Context Foraging", Proceedings of the 8th International ACM Workshop on Data Engineering for Wireless and Mobile Access (MobIDE), Providence, Rhode Island, USA, June, 2009


I. Priggouris, D. Spanoudakis, M. Spanoudakis, S. Hadjiefthymiades, "Open Middleware Architecture for the LBS Domain", Journal of Electronic Commerce in Organizations 6(1), July, 2008


V. Papataxiarhis, V. Riga, V. Nomikos, O. Sekkas, K. Kolomvatsos, V. Tsetsos, P. Papageorgas, S. Vourakis, S. Hadjiefthymiades, and G. Kouroupetroglou , "MNISIKLIS: Indoor LBS for All", Proceedings of the 5th International Symposium on LBS & TeleCartography (LBS 2008), Salzburg, Austria, November, 2008


G. Valkanas, V. Tsetsos, S. Hadjiefthymiades, "The POLYSEMA MPEG-7 Video Annotator", Proceedings of the 2nd Int Conference on Semantic and Digital Media Technologies (SAMT), Genova, Italy, December, 2007


E. Zervas, O. Sekkas, S. Hadjiefthymiades, C. Anagnostopoulos, "Fire Detection in the Urban Rural Interface through Fusion techniques", Proceedings of the IEEE Workshop on Mobile Ad hoc and Sensor Systems for Global and Homeland Security (MASS-GHS 2007), Pisa, Italy, October, 2007


S. Nathanail, V. Tsetsos, and S. Hadjiefthymiades, "Sensor-driven adaptation of web document presentation", HCI International, Beijing, P.R. China, July, 2007


O. Sekkas, C. Anagnostopoulos, S. Hadjiefthymiades, "Context Fusion through Imprecise Reasoning", Proceedings of the IEEE International Conference on Pervasive Services, ICPS2007, Istanbul, Turkey, July, 2007


P. Katsiouli, V. Tsetsos and S. Hadjiefthymiades, "Semantic video classification based on subtitles and domain terminologies", Proceedings of the SAMT Workshop on Knowledge Acquisition from Multimedia Content (KAMC), Genova, Italy, December, 2007


 O. Sekkas, S. Hadjiefthymiades, E. Zervas, "Fusing sensor information for location estimation", Proceedings of the 10th East-European Conference on Advances in Databases and Information Systems, Thessaloniki, Greece, September, 2006